Ynglyn â HIV

Meddwl Am Ryw? Mi Ydych Nawr!  Haint HIV

Beth yw HIV?

Feirws yw, Feirws Imiwnoddiffygiant Dynol (HIV), sy’n ymosod ar y system imiwnedd.

A yw HIV ac AIDS yn golygu’r un peth?

Nac ydyn. Mae gan rywun sy’n byw gyda HIV y feirws yn ei corff. Mae rhywun ag AIDS wedi cyrraedd y pwynt lle mae eu system imiwnedd wedi gwanhau oherwydd HIV ac maent wedi dechrau cael clefydau y byddai ei cyrff wedi brwydro yn eu herbyn fel arfer.

A yw HIV yn fater difrifol yng Nghymru?

Er bod y niferoedd yn fach, mae cynnydd o 10% bob blwyddyn yn y bobl sy’n byw gyda HIV yng Nghymru. Mae dros 100 o bobl yn cael diagnosis bob blwyddyn yng Nghymru.

Pwy sydd â HIV yng Nghymru?

Gall unrhyw un gael HIV os ydynt yn cael rhyw, does dim gwahaniaeth a ydynt yn heterorywiol neu’n hoyw nac o ble yr ydych yn dod. Er bod HIV yn fwy cyffredin ymysg dynion sy’n cael rhyw gyda dynion (MSM), dynion deurywiol a chymunedau Affricanaidd, mae mwy o bobl bellach yn cael eu heintio, tu hwnt i’r grwpiau hyn. Mae HIV yn fater i bawb.

Sut byddaf yn gwybod bod gan rywun HIV?

Amcangyfrifir nad yw chwarter y bobl yn y DU sydd â HIV yn gwybod hynny. I’r rheiny sydd wedi cael diagnosis ac yn cael triniaeth, eu disgwyliad oes yw y byddant yn cyrraedd ‘henaint’ ac yn gyffredinol ni fyddant yn ymddangos yn wahanol i unrhyw un arall.

Sut ydych yn gallu cael HIV?

Mae HIV yn cael ei drosglwyddo rhwng pobl trwy hylifau’r corff sydd wedi eu heintio fel semen, secretiadau’r fagina, gwaed, llaeth y fron a secretiadau'r rhefr. Y ffordd fwyaf cyffredin o drosglwyddo HIV yw trwy gael rhyw heb gondom neu trwy rhannu offer cyffuriau fel nodwyddau ac ati.

Sut wyf yn diogelu fy hun rhag HIV?

Defnyddiwch gondom bob amser. Gallwch gael condomau am ddim o’r clinig iechyd rhywiol. Gwisgo condom yw’r ffordd orau o ddiogelu eich hun ac eraill rhag HIV a heintiau eraill a drosglwyddir yn rhywiol. Os nad ydych wedi hoffi defnyddio condomau yn y gorffennol, rhowch gynnig ar rai gwahanol, mae sawl math gwahanol ar gael bellach sydd wedi eu dylunio i gynyddu pleser a theimlad.

Os wyf yn credu fy mod wedi rhoi fy hun mewn perygl o HIV beth ddylwn ei wneud?

Dylech gael cyngor a phrawf yn eich clinig iechyd rhywiol lleol.

Ble allaf gael cyngor a chefnogaeth os wyf yn poeni am HIV?

Os oes angen cefnogaeth arnoch cyn neu ar ôl cael prawf HIV, mae ar gael yn
http://www.tht.org.uk/

Beth yw buddion cael prawf HIV?

  • Gellir trin HIV hyd yn oed os na ellir ei wella;
  • Gallwch gael triniaeth i reoli’r haint er mwyn gallu byw bywyd hir ac egnïol;
  • Gallwch osgoi ei drosglwyddo i bobl eraill trwy ddefnyddio condom i gael rhyw.

Cwestiynau cyffredin ar brofion a hunan-brofion HIV

Amcangyfrifir bod rhwng 11 a 18% o bobl sy'n byw gyda HIV yng Nghymru ar hyn o bryd yn ymwybodol bod ganddynt yr haint, sydd yn arwain at bobl eraill yn cael eu heintio a chanlyniadau iechyd gwaeth iddyn nhw eu hunain. Mae cyfundrefnau triniaeth newydd ar gyfer haint HIV yn effeithiol iawn a dylai pawb sy’n ystyried eu bod mewn perygl gael prawf HIV.

Mae profion HIV ar gael am ddim yn eich meddygfa neu mewn unrhyw wasanaeth iechyd rhywiol integredig. Mae gwybodaeth am leoliad gwasanaethau iechyd rhywiol integredig ar gael yn Galw Iechyd Cymru.

Yn ogystal, mae pecynnau hunan-brofi HIV ar gael ac mae hyn yn, ‘Cwestiynau Cyffredin’* yn rhoi gwybodaeth ynghylch sut a phryd i gael prawf er mwyn galluogi unigolion i wneud y penderfyniadau hyn.

*Noder, mewn perthynas â dod o hyd i wasanaethau iechyd rhywiol ar dudalen 13 o’r ddogfen hon, gellir cael gafael ar wasanaethau iechyd rhywiol integredig yma.

Aseswch eich Risg. Gweithredwch.
Gallwch gael gwybodaeth am gyngor a phrofion yn eich ardal chi

Ynglyn â

Mae'r safle hwn wedi cael ei gynhyrchu gan Iechyd Cyhoeddus Cymru.
> Hysbysiad Preifatrwydd

Iechyd Cyhoeddus Cymru

Diwrnod AIDS y Byd - Rhagfyr 1af