Peilot Profi Cartref

Gwasanaeth Peilot

Gwasanaeth peilot ydi hwn sy’n cael ei weithredu gan un ardal Bwrdd Iechyd yng Nghymru a bydd yn weithredu o nawr nes bod 1,000 o gitiau wedi’u dosbarthu. Bydd y gwasanaeth yn cael ei werthuso wedyn i sicrhau ei fod yn addas i Gymru ac felly byddem yn ddiolchgar pe baech yn llenwi’r arolwg ar ôl archebu eich cit.

Os ydych chi’n byw yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda gallwch ddefnyddio’r gwasanaeth yma i gael cit profi am Glamydia a Gonorea i’w ddefnyddio yn eich cartref, ac wedyn ei bostio at y labordy yn yr amlen gyda’r post wedi’i dalu.

Archebu cit prawf drwy’r post ar gyfer Clamydia/Gonorea

  • Gallwch brofi am Glamydia a Gonorea yn eich cartref. Atebwch y cwestiynau a byddwn yn anfon cit profi am ddim atoch.
  • Os ydych chi’n meddwl eich bod mewn perygl o fod wedi cael haint, mae’n syniad da aros am 2 wythnos ar ôl y cyswllt posib cyn anfon sampl i’w brofi.
  • Mae’r cit yn cynnwys popeth sydd ei angen ar gyfer y prawf ac ar ôl i chi gasglu eich sampl, anfonwch yn ôl yn yr amlen sydd wedi’i darparu, ar gyfer ei brofi yn y labordy. Mae’n amlen radbost felly does dim angen stamp arni.
  • Bydd eich sampl yn cael ei brofi am Glamydia a Gonorea.
  • Ar ôl i broses y sampl gael ei chwblhau, byddwch yn derbyn eich canlyniadau ar neges destun. Os bydd y canlyniad yn bositif, neu os yw eich atebion wedi dangos bod arnoch angen mwy o gyngor, bydd y gwasanaeth iechyd rhywiol yn cysylltu â chi i drefnu triniaeth a gofal am ddim a chyfrinachol.

 

Byddwch yn derbyn eich canlyniadau o fewn pythefnos i ddychwelyd eich sampl.

Er mwyn i ni ddarparu’r gwasanaeth bydd rhaid i ni gael rhywfaint o ddata personol gennych, a gaiff eu casglu ar y system, sy’n cael ei weithredu gan Signum Health. Dim ond y data personol sy’n angenrheidiol ar gyfer y broses penodol rydym yn ei chwblhau fyddwn ni’n eu casglu a’u phrosesu. Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru’n deall bod eich data personol yn werthfawr iawn ac rydym yn hynod o ofalus gyda diogelwch data oherwydd hynny. Rydym yn defnyddio mesurau technegol cadarn i sicrhau bod eich data personol a’r mynediad ato wedi’u cyfyngu, i bobl sydd angen eu phrosesu fel rhan o’u waith. Yn unol â gofynion y Rheoliad Cyffredinol ar gyfer Diogelu Data (GDPR), pan rydym yn casglu neu’n prosesu data personol gan bobl, rhaid i ni roi gwybod iddynt sut a pham rydym yn eu phrosesu, beth rydym yn ei wneud â hwy a gyda phwy, os unrhyw un, ydym am eu rhannu â. Rydym yn gwneud hyn drwy gyfrwng Hysbysiad Preifatrwydd.

 

Os ydych chi’n hapus i ddal ati a defnyddio’r gwasanaeth, ticiwch y bocs ac archebu eich cit:

 

Archebu cit prawf drwy’r post ar gyfer Clamydia/Gonorea 1-3
Archebu cit prawf drwy’r post ar gyfer Clamydia/Gonorea 4-6

Ynglyn â

Mae'r safle hwn wedi cael ei gynhyrchu gan Iechyd Cyhoeddus Cymru.
> Hysbysiad Preifatrwydd

Iechyd Cyhoeddus Cymru